IET Czech Republic Network


This page is not translated.

Stanovy Českého centra Institution of Engineering and Technology (IET)

  Článek I.
  Základní ustanovení


 1. České centrum IET (dále jen centrum) je součástí mezinárodního profesního sdružení Institution of Engineering and Technology se sídlem v Londýně ve Velké Británii. Centrum působí na území České republiky. Centrum je založeno na základě zákona 116/1985 Sb a zákona 83/1990 Sb. Centrum je neziskovým občanským sdružením.
 2. Není-li ve stanovách centra výslovně uvedeno jinak, řídí se veškerá činnost centra stanovami IET.
 3. Centrum naplňuje cíle IET v České republice v souladu s jejím právním řádem, a to zejména
  • Působí jako mluvčí inženýrů a techniků v oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky v záležitostech odborných a profesních
  • Zlepšuje úroveň odborných znalostí svých členů
  • Působí aktivně při akreditaci výukových a tréninkových kursů a studijních programů, určených pro vzdělávání elektrotechnických inženýrů a techniků
  • Napomáhá ke zvýšení technologické a obecně úrovně vědy a techniky v elektrotechnice, elektronice a informačních technologiích
  • Rozšiřuje spolupráci mezi elektrotechniky v tuzemsku a v zahraničí a spolupracuje se zahraničními centry IET
  • Rozšiřuje a využívá odborné vědecké a vědeckotechnické informace z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky
  • Poskytuje pomoc celoživotnímu vzdělávání v oboru své působnosti
  • Pořádá konference, sympozia a semináře, kursy, výstavy a jiné odborné nebo profesně zaměřené akce, jakož i vydává odborné materiály a periodika a spolupracuje při pořádání obdobných akcí jiných, odborně blízkých organizací
  • Navazuje kontakty s pracovišti vysokých škol a výzkumnými, vývojovými a výrobními organizacemi v tuzemsku i zahraničí, zajišťuje odborné stáže a exkurze svých členů
 4. Centrum má právní subjektivitu.
 5. Sídlem centra je Praha.

 6. Článek II.
  Členství v centru


 7. Řádnými členy se mohou stát všichni členové IET, kteří žijí na území ČR.
 8. Z centra může kterýkoli člen vystoupit kdykoli bez udání důvodu.

 9. Článek III.
  Práva a povinnosti člena


 10. Řádní členové mají právo účasti na všech akcích, pořádaných centrem a mají právo volit. Členové stupně Member a Fellow (MIET a FIET) mají právo být voleni do představenstva; za předsedu centra je možné volit pouze člena stupně FIET.
 11. Řádní členové platí členské poplatky. O výši poplatků a termínech jejich splatnosti rozhoduje IET.
 12. Neplacení členských poplatků může být důvodem ukončení členství v centru

 13. Clánek IV.
  Orgány centra


 14. Orgány centra jsou: valná hromada a představenstvo.
 15. Nejvyšším orgánem centrum je valná hromada. Valnou hromadu svolává představenstvo nejdéle do dvaceti měsíců od minulé valné hromady. Představenstvo musí valnou hromadu svolat také v případě, že o to písemně požádá alespoň 25% členů centra. V takovém případě bude valná hromada svolána do tří měsíců ode dne doručení žádostí.
 16. V období mezi dvěma valnými hromadami řídí činnost centra představenstvo.
 17. Valná hromada zvolí předsedu centra a tři členy představenstva. Předseda je členem představenstva. Nově zvolené představenstvo si na své prvé schůzi rozdělí následující funkce: místopředsedu, sekretáře a pokladníka. Kumulovat lze funkce sekretáře a pokladníka.
 18. Řádně svolaná valná hromada je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných. Za řádně svolanou je valná hromada považována tehdy, byli-li obesláni všichni členové centra, a to alespoň čtyři týdny předem; pokud má na zasedání valné hromady dojít ke změně stanov centra, musí být navrhovaný text změny stanov zaslán společně s pozvánkami. Ke změně stanov je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin členů centra.
 19. Představenstvo je schopné usnášení, pokud se na svolané schůzi sejde alespoň polovina jeho členů. Schůzi představenstva svolává předseda, který tak může učinit o své vůli. Předseda musí schůzi svolat, požádají-li o to dva členové představenstva.
 20. Funkční období předsedy a představenstva je tříleté, začíná volbou a končí až v okamžiku zvolení nového předsedy a představenstva. Dokud nejsou členové nových orgánů řádně zvoleni, trvá nadále funkční období orgánů stávajících.
 21. Valnou hromadu a schůze představenstva řídí předseda, místopředseda, nebo předsedou či místopředsedou pověřený člen představenstva.
 22. O výsledku hlasování rozhoduje prostá většina hlasů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy (předsedajícího). Členové, kteří se nemohou dostavit na valnou hromadu, mohou na adresu představenstva zaslat své vyjádření k předem známým otázkám hlasování (volby), a to nejpozději dva týdny před zahájením vlané hromady. K doručenému hlasu se přihlédne stejně, jako kdyby byl hlasující člen přítomen valné hromadě. Každý člen má při hlasování jeden hlas.
 23. Předseda nebo představenstvo mohou vypsat korespondenční hlasování o věcech souvisejících s chodem centra, včetně volby orgánů centra a změny jeho stanov. V takovém případě zašlou všem členům hlasovací lístky. Uzávěrkou hlasování, do kdy musí hlasovací lístky být doručeny na adresu centra, je poledne dne následujícího po uplynutí dvou měsíců ode dne odeslání posledního hlasovacího lístku členům. Při volbě takto organizované jsou kandidáty všichni členové centra. Každý hlasující ověří pravost svého hlasu svým vlastnoručním podpisem. Výsledkem korespondenčního hlasování je platný, pokud centrum obdrží hlasovací lístky od 50% členů centra; v případě, kdy se hlasuje o změně stanov centra, dojde k jejich změně jen tehdy, pokud pro změnu hlasuje nejméně dvě třetiny členů centra.
 24. Předseda, místopředseda, a další členové centra, písemně pověření předsedou, zastupují centrum navenek v jednáních se státními orgány, fyzickými i právnickými osobami. Předseda a místopředseda zastupují sekci ve všech právních úkonech. Ostatní členové zastupují sekci v rozsahu písemného pověření. Pokladník je z titulu své funkce oprávněn zastupovat centrum při veškerých záležitostech spojených se správou účtů centra u peněžních ústavů. O výsledcích svých jednání a přijatých rozhodnutích a závazcích informují na nejbližším jednání představenstvo.
 25. Pokladník odpovídá za účetní evidenci. Do této evidence má právo nahlédnout každý člen centra.
 26. Pokud předseda nevykonává nadále svoji funkci z důvodů zdravotních, pro dlouhodobou nepřítomnost, nebo pokud vykonávání předsednictví odmítne, převezme jeho práva a povinnosti dosavadní místopředseda. O převzetí funkce rozhodne představenstvo, které zároveň rozhodne o obsazení funkce místopředsedy. Představenstvo vyrozumí členy centra o provedených změnách v obsazení funkcí.

 27. Článek V.
  Zásady hospodaření a další ustanovení


 28. Centrum hospodaří se svým majetkem a se svěřenými majetkem podle platných českých právních předpisů. Pro budoucí účetní období sestavuje představenstvo plán hospodaření, který předkládá ke schválení valné hromadě.
 29. Představenstvo určí částku, se kterou může předseda a jednotliví členové představenstva ve prospěch centra disponovat o své vůli. O větších vydáních musí rozhodnout představenstvo nebo valná hromada.
 30. Orgány centrum musejí dbát na to, aby na veškeré platby bylo na účtu centrum krytí již při objednání zboží (služeb).
 31. Orgány centra vedou účetní evidenci podle platných právních předpisů. Na konci kalendářního roku provedou účetní uzávěrku (fiskálním obdobím je kalendářní rok).
 32. Centrum zaniká rozhodnutím valné hromady, nebo rozhodnutím IET. Ten, kdo rozhodne o zániku centra, současně rozhodne o způsobu majetkového vypořádání.

 33. Článek VI.
  Přechodná ustanovení


 34. Centrum je právním nástupcem Českého centra IEE.
 35. Do prvé řádné valné hromady vykonává funkce představenstva představenstvo Českého centra IEE.
 36. Tyto stanovy nabývají platnosti datem registrace u příslušného státního orgánu.